fibromyalgia, so what do they know?

Discussion in 'Fibromyalgia Main Forum' started by luigi21, Mar 4, 2013.

  1. luigi21

    luigi21 Member

    http://www.fmnetnews.com/fibro-basics/research